تکنولوژی جدید آشکارساز رگهای خونی

مدت زمان: 1 دقیقه 14 ثانیه