تطبیق پمپ آتش نشانی در تاسیسات صنعتی، نسخه سوم، یک مرجع عملی از یک نویسنده با موفقیت حرفه ای در مهندسی پیشگیری از آتش سوزی و پیشگیری از دست رفتن صنعت نفت و گاز ارائه می دهد.

در حالی که بیشتر استانداردهای نظارتی به تفسیر داده می شوند و سعی دارند صنایع مختلف را در یک مکان پوشش دهند، این کتاب بر روی تجهیزات، استانداردها و عملیات های خاص مربوط به صنعت نفت متمرکز است، شامل کنترل کیفیت، رانندگان پمپ و تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده و ممیزی ها می شود انطباق ایمنی

این کتاب با بخش های جدیدی از عوامل انسانی، مطالعات موردی برای مدل سازی حوادث آتش سوزی و نگاهی به حوادث اخیر که ایمنی و آزمایش پمپ های آتش را بیشتر شکل می دهد، این کتاب مهندس و مدیر را با منابع حیاتی نفت و گاز برای هر جنبه ای از پمپ های آتش نشانی

همچنان مراجعه به مراجع برای متخصصان پیشگیری از دست رفتن و مهندسی آتش نشانی ویژه صنعت نفت و گاز باقی می ماند
با بخش های جدید در مورد ممیزی های کیفی و مطالعات موردی جدید که مسائل عملیاتی و برنامه های کاربردی را ارزیابی می کنند، پیشرفت کرد
شکاف اطلاعاتی عملی که در استانداردهای نظارتی پوشش داده نمی شود را پر می کند