بهره وری انرژی در حمل و نقل هوایی

Energy Efficiency in Air Transportation 1st Edition 

بهره وری انرژی در حمل و نقل هوایی بررسی رابطه بین حمل و نقل هوایی و استفاده از انرژی، با شروع از تجزیه و تحلیل منابع انرژی حمل و نقل هوایی و توسعه بالقوه آنها است. این کتاب به بررسی اینکه چگونه عناصر مختلف سیستم حمل و نقل هوایی از انرژی استفاده می کنند، با تجزیه و تحلیل روش های مختلف برای بهینه سازی مصرف انرژی است. این کتاب مسائل مربوط به استفاده از انرژی را از لحاظ اقتصادی، تأثیرات زیست محیطی و توسعه پایدار بررسی می کند و بررسی اقدامات نظارتی موجود و پیشنهادی مربوط به این عوامل را بررسی می کند.

مهندسان حمل و نقل هوایی و حمل و نقل هوایی علاقه مند به طراحی سیستم های هوایی هوایی، و همچنین مدیران عمومی و تنظیم کنندگان مربوط به بهره وری انرژی و یا مسائل زیست محیطی در حمل و نقل هوایی، از این مرجع جامع بهره مند خواهند شد، که حاوی اطلاعات پس زمینه ضروری همراه با جدیدترین تحولات در رشته.

تحولات جدید در بهره وری انرژی در عرصه حمل و نقل هوایی را بررسی می کند
شامل تجزیه و تحلیل اگزرژی از وسایل نقلیه هوایی و سیستم
اثرات زیست محیطی از استفاده از سوخت، از جمله کیفیت هوای محلی، مصرف مواد غیر قابل تجدید و سهم در تغییر آب و هوا را نشان می دهد
صدور گواهینامه انتشار گاز CO2 مورد نیاز ایکائو برای مدل های جدید هواپیما را مورد بحث قرار می دهد.

Энергоэффективность в воздушном транспорте исследует взаимосвязь между воздушным транспортом и использованием энергии, начиная с анализа источников воздушного транспорта и их потенциального развития. В книге рассматривается, как различные элементы системы воздушного транспорта используют энергию, с анализом различных методов оптимизации потребления энергии. В книге рассматриваются последствия использования энергии с точки зрения экономики, воздействия на окружающую среду и устойчивого развития с обзором существующих и предлагаемых мер регулирования, направленных на эти факторы.

Инженеры аэронавигационного и воздушного транспорта, заинтересованные в разработке систем воздушных транспортных средств, а также государственные администраторы и регулирующие органы, занимающиеся вопросами энергоэффективности или окружающей среды на воздушном транспорте, извлекут большую пользу из этой всеобъемлющей справки, в которой содержится необходимая справочная информация, а также новейшие разработки в области поле.

Рассматриваются новые разработки в области энергоэффективности в области воздушного транспорта

Включает экстерьерный анализ воздушных транспортных средств и систем

Показывает воздействие на окружающую среду от использования топлива, включая местное качество воздуха, потребление невозобновляемых материалов и вклад в изменение климата

Обсуждает сертификацию выбросов CO2, требуемую ИКАО для новых моделей самолетов.

航空运输中的能源效率探讨了航空运输与能源使用之间的关系,首先是对航空运输能源及其潜在发展的分析。该书探讨了航空运输系统的不同要素如何利用能源,并分析了各种优化能源消耗的方法。该书涵盖了在经济,环境影响和可持续发展方面能源使用的后果,并审查了解决这些因素的现有和拟议的监管措施。

对航空飞行器系统设计感兴趣的航空和航空运输工程师,以及关注航空运输能效或环境问题的公共行政人员和监管机构,将从这一全面的参考资料中获益,该参考资料记录了必要的背景信息以及最新的发展。领域。

研究航空运输领域能效的新发展

包括飞行器和系统的火用分析

显示燃料使用对环境的影响,包括当地空气质量,不可再生材料的消耗以及对气候变化的贡献

讨论了国际民航组织对新飞机模型所要求的二氧化碳排放认证.

Энергоэффективность в воздушном транспорте исследует взаимосвязь между воздушным транспортом и использованием энергии, начиная с анализа источников воздушного транспорта и их потенциального развития. В книге рассматривается, как различные элементы системы воздушного транспорта используют энергию, с анализом различных методов оптимизации потребления энергии. В книге рассматриваются последствия использования энергии с точки зрения экономики, воздействия на окружающую среду и устойчивого развития с обзором существующих и предлагаемых мер регулирования, направленных на эти факторы.

Инженеры аэронавигационного и воздушного транспорта, заинтересованные в разработке систем воздушных транспортных средств, а также государственные администраторы и регулирующие органы, занимающиеся вопросами энергоэффективности или окружающей среды на воздушном транспорте, извлекут большую пользу из этой всеобъемлющей справки, в которой содержится необходимая справочная информация, а также новейшие разработки в области поле.

Рассматриваются новые разработки в области энергоэффективности в области воздушного транспорта

Включает экстерьерный анализ воздушных транспортных средств и систем

Показывает воздействие на окружающую среду от использования топлива, включая местное качество воздуха, потребление невозобновляемых материалов и вклад в изменение климата

Обсуждает сертификацию выбросов CO2, требуемую ИКАО для новых моделей самолетов.

航空輸送のエネルギー効率は、航空輸送エネルギー源とその潜在的な発展の分析から始めて、航空輸送とエネルギー使用の関係を探求しています。本書では、航空輸送システムのさまざまな要素がどのようにエネルギーを利用しているかを調べ、エネルギー消費を最適化するさまざまな方法の分析を行っています。本書では、経済的、環境的影響、持続可能な発展の観点からのエネルギー使用の影響について、これらの要因に対処するための既存および提案された規制措置のレビューを取り上げています。

航空輸送システム設計に関心のある航空および航空輸送エンジニア、ならびに航空輸送におけるエネルギー効率または環境問題に関わるパブリック管理者および規制当局は、この包括的なリファレンスから大きく恩恵を受けるでしょう。フィールド。

航空輸送分野におけるエネルギー効率の新しい展開を検証する

空中車とシステムのエクセルギー分析を含む

地方の大気質、再生不可能な物質の消費、気候変動への貢献など、燃料使用による環境への影響を示します。

ICAOが新たな航空機モデルに必要とするCO2排出量認証について議論する.

L'efficienza energetica nei trasporti aerei esplora il rapporto tra trasporto aereo e consumo energetico, partendo da un'analisi delle fonti energetiche del trasporto aereo e dal loro potenziale sviluppo. Il libro esamina come diversi elementi del sistema di trasporto aereo fanno uso di energia, con un'analisi dei vari metodi per ottimizzare il consumo di energia. Il libro copre le conseguenze del consumo energetico in termini di economia, impatto ambientale e sviluppo sostenibile, con una revisione delle misure normative esistenti e proposte che affrontano tali fattori.

Gli ingegneri aeronautici e del trasporto aereo interessati alla progettazione di sistemi di veicoli aerei, nonché amministratori pubblici e regolatori che si occupano di efficienza energetica o questioni ambientali nel trasporto aereo trarranno grande vantaggio da questo riferimento completo, che acquisisce le informazioni di base necessarie insieme ai più recenti sviluppi nel campo.

Esamina i nuovi sviluppi dell'efficienza energetica nel settore del trasporto aereo

Include analisi exergy di veicoli e sistemi aerei

Mostra l'impatto ambientale derivante dall'uso di carburante, compresa la qualità dell'aria locale, il consumo di materiali non rinnovabili e il contributo al cambiamento climatico

Discute la certificazione delle emissioni di CO2 richiesta dall'ICAO per i nuovi modelli di aeromobili.

वायु परिवहन में ऊर्जा दक्षता वायु परिवहन ऊर्जा स्रोतों और उनके संभावित विकास के विश्लेषण से शुरू होने वाली वायु परिवहन और ऊर्जा उपयोग के बीच संबंधों की पड़ताल करती है। पुस्तक ऊर्जा की खपत को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न विधियों के विश्लेषण के साथ, ऊर्जा परिवहन प्रणाली के विभिन्न तत्व ऊर्जा का उपयोग कैसे करती है, यह जांच करती है। पुस्तक में उन कारकों को संबोधित मौजूदा और प्रस्तावित नियामक उपायों की समीक्षा के साथ अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय प्रभाव और टिकाऊ विकास के संदर्भ में ऊर्जा उपयोग के परिणामों को शामिल किया गया है।

हवाई वाहन प्रणाली डिजाइन में रुचि रखने वाले एयरोनॉटिकल और वायु परिवहन इंजीनियरों, साथ ही साथ सार्वजनिक प्रशासकों और वायु परिवहन में ऊर्जा दक्षता या पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित नियामक, इस व्यापक संदर्भ से बहुत लाभान्वित होंगे, जो आवश्यक पृष्ठभूमि जानकारी को नवीनतम विकास के साथ कैप्चर करता है खेत।

वायु परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता में नए विकास की जांच करता है

हवाई वाहनों और प्रणालियों के एक्जीर्जी विश्लेषण शामिल हैं

स्थानीय वायु गुणवत्ता, गैर नवीकरणीय सामग्रियों की खपत और जलवायु परिवर्तन में योगदान सहित ईंधन उपयोग से पर्यावरणीय प्रभाव दिखाता है

नए विमान मॉडल के लिए आईसीएओ द्वारा आवश्यक सीओ 2 उत्सर्जन प्रमाणीकरण पर चर्चा करता है.