AOSpine Masters Series, Volume 7 

Title: AOSpine Masters Series, Volume 7: Spinal Cord Injury and Regeneration 1st Edition

by Michael Fehlings (Editor), Norbert Weidner (Editor), Luiz Roberto Gomes Vialle (Series Editor)

Written by Luiz Vialle

Publisher: Thieme

Thread: Orthopedics

Printing time: 1

Release year: 2016

ISBN: 9781626232273

English language

Cover type: hardcover

Number of pages: 256

هذا الکتاب یساعدک على ترکیز انتباهک على المعلومات الأساسیة، لفهم والقیام بعملک بشکل أفضل، فضلا عن توفیر لکم غیرها من الأعمال المرجعیة الموصى بها لمساعدتک فی الممارسة الخاصة بک. - بیزیندیا
خبراء ذات الشهرة العالمیة تبادل آخر التحدیثات فی البحوث متعدیة وکذلک الاستراتیجیات الجراحیة وغیر الجراحیة لعلاج إصابة الحبل الشوکی
إصابة الحبل الشوکی (سسی) هی مدمرة، إصابة صعبة سریریا، مما یؤدی إلى درجات متفاوتة من ضعف وظیفة الجهاز العصبی والشلل. الآلیات البیولوجیة الکامنة إما تثبط أو تعزز النمو الجدید فی الحبل الشوکی. وقد عمل الباحثون على اکتشافات مهمة حول کیفیة نمو الخلایا العصبیة ومحاورها فی الجهاز العصبی المرکزی، ولماذا تفشل فی التجدد بعد اصابات النخاع الشوکی. وعلى الرغم من إحراز تقدم مطرد، لا تزال هناک حاجة ماسة إلى معالجة المسائل فی الإدارة الحادة مثل تخفیف الضغط المبکر واستخدام البیولوجیا، فضلا عن الحلول المحتملة للتجدید.
کتب من قبل خبراء مشهورین فی مجال المتطورة باستمرار من البحوث اصابات النخاع الشوکی والممارسة السریریة، وحجم 7TH فی سلسلة أوسبین الماجستیر هو خلاصة للدولة من بین الفن على أحدث فی التشخیص اصابات النخاع الشوکی، تدخلات جراحة العمود الفقری، وعلى المدى الطویل إدارة. کل فصل یحتوی على اللؤلؤ من المتخصصین فی العمود الفقری الرائدة المستمدة من مختبر البحوث وسنوات من الخبرة العملیة على علاج مرضى اصابات النخاع الشوکی فی وضع الطوارئ وعلى المدى الطویل.
دلائل المیزات:
باثوبیولوغی، التقییم، والاعتبارات التشخیصیة
استخدام المؤشرات الحیویة کمؤشرات للشفاء الوظیفی
التدخلات الجراحیة وغیر الجراحیة لصدمة النخاع الشوکی
دور الخلایا الجذعیة العصبیة والبیولوجیا فی إصلاح الحبل الشوکی
وظیفیة وتحفیز فوق الجافیة واجهات الدماغ والحاسوب
سلسلة أوسبین ماسترس، کوبولاتیوناتیون من ثیم ومؤسسة أوسبین، یعالج القضایا السریریة الحالیة یضم الماجستیر الدولی تقاسم خبراتهم فی المجالات الأساسیة فی هذا المجال. والهدف من هذه السلسلة هو المساهمة فی نموذج متطور ودینامی للنهج القائم على الأدلة فی الرعایة العمود الفقری.

هذا الکتاب الأساسی یسلم رؤى لا تقدر بثمن لعمود العمود الفقری، والإصابات النخاع الشوکی الأطباء والباحثین والمتدربین، من الباحثین متعدیة للباحثین من ذوی الخبرة والأطباء ذوی الخبرة فی إدارة المنطوق وغیر الجراحی لإصابة الحبل الشوکی.

Este libro lo ayuda a enfocar su atención en la información central, comprender y hacer su trabajo mejor, así como proporcionarle otros trabajos de referencia recomendados para ayudarlo en su práctica. - BIZINDIA

Expertos de renombre mundial comparten las últimas actualizaciones en investigación traslacional, así como estrategias quirúrgicas y no quirúrgicas para tratar la lesión de la médula espinal

La lesión de la médula espinal (SCI, por sus siglas en inglés) es una lesión devastadora y clínicamente desafiante que ocasiona diversos grados de deterioro de la función neurológica y parálisis. Los mecanismos biológicos subyacentes inhiben o promueven un nuevo crecimiento en la médula espinal. Los investigadores han estado haciendo descubrimientos importantes sobre cómo las neuronas y sus axones crecen en el sistema nervioso central y por qué no se regeneran después de la LME. Aunque el progreso ha sido constante, sigue existiendo la necesidad urgente de abordar cuestiones relacionadas con la gestión aguda, como la descompresión temprana y el uso de productos biológicos, así como posibles soluciones para la regeneración.

Escrito por reconocidos expertos en el campo en constante evolución de la investigación y la práctica clínica de SCI, el séptimo volumen de la serie AOSpine Masters es un compendio de vanguardia sobre lo último en diagnóstico de SCI, intervenciones de cirugía de la columna vertebral y largo plazo administración. Cada capítulo contiene perlas de destacados especialistas en espinas obtenidos del laboratorio de investigación y años de experiencia práctica en el tratamiento de pacientes con LME en el contexto de emergencia y a largo plazo.

Características principales:

Patobiología, evaluación y consideraciones diagnósticas

El uso de biomarcadores como predictores de recuperación funcional

Intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas para SCI traumática

El papel de las células madre neuronales y los productos biológicos en la reparación de la médula espinal

Estimulación funcional y epidural e interfaces cerebro-computadora

La serie AOSpine Masters, una publicación de Thieme y la Fundación AOSpine, aborda cuestiones clínicas actuales con maestros internacionales que comparten su experiencia en las áreas centrales del campo. El objetivo de la serie es contribuir a un modelo evolutivo y dinámico de enfoque basado en la evidencia para el cuidado de la columna vertebral.

Este libro de texto esencial ofrece conocimientos invaluables para cirujanos de la columna vertebral, médicos de lesiones de la médula espinal e investigadores y aprendices, desde investigadores translacionales hasta investigadores experimentados y clínicos con experiencia en el manejo quirúrgico y no quirúrgico de la lesión de la médula espinal.

این کتاب به شما کمک می کند که توجه خود را بر اطلاعات اصلی تمرکز کنید تا کار خود را بهتر درک کنید و کار خود را انجام دهید و همچنین دیگر کارهای مرجع توصیه شده برای کمک به شما در عمل شما ارائه می شود. - BIZINDIA
کارشناسان مشهور جهان آخرین به روز رسانی در تحقیقات ترجمه و همچنین راه های جراحی و غیر جراحی برای درمان آسیب نخاعی به اشتراک گذاری
آسیب نخاعی (SCI) آسیب ناشی از آسیب های بالینی و چالش برانگیز است که منجر به اختلالات عملکردی عصبی و فلج می شود. مکانیسم های بیولوژیک پایه یا مهار یا ترویج رشد جدیدی در نخاع می باشد. محققان کشف کرده اند که چگونه نورون ها و آکسون ها در سیستم عصبی مرکزی رشد می کنند و به همین دلیل پس از SCI بازسازی می شوند. اگر چه پیشرفت ثابت شده است، نیازمندی فوری برای حل مسائل در مدیریت حاد همچون فشرده سازی اولیه و استفاده از زیست شناسان و همچنین راه حل های بالقوه برای بازسازی وجود دارد.
نوشته شده توسط کارشناسان برجسته در زمینه در حال توسعه در حال حاضر از SCI تحقیقات و عمل بالینی، جلد 7 در سری Aasters Magisters مجموعه ای از پیشرفته ترین در آخرین تشخیص SCI، مداخلات جراحی ستون فقرات، و دراز مدت مدیریت. هر فصل شامل مروارید از متخصصان ستون فقرات انتخاب شده از آزمایشگاه تحقیقاتی و سال تجربه درمانی برای درمان بیماران SCI در شرایط اضطراری و دراز مدت.
ویژگی های کلیدی:
پاتوبیولوژی، ارزیابی و ملاحظات تشخیصی
استفاده از نشانگرهای زیستی به عنوان پیش بینی کننده بهبود عملکرد
مداخلات جراحی و غیر جراحی برای SCI آسیب دیده
نقش سلول های بنیادی عصبی و بیولوژیک در ترمیم نخاع
تحریک عملکردی و اپیدورال و رابطهای مغز و رایانه
سری AOSpine Mastercas، یک نسخه از Thieme و بنیاد AOSpine، مسائل مربوط به بالینی در حال حاضر شامل استادان بین المللی به اشتراک گذاری تخصص خود را در زمینه های اصلی در این زمینه است. هدف این مجموعه، کمک به یک مدل در حال تحول و پویش مبتنی بر شواهد برای مراقبت از ستون فقرات است.
این کتاب درسی ضروری برای بینندگان جراحی ستون فقرات، متخصصین آسیب نخاعی و محققان و کارآموزان، از محققان ترجمه به پژوهشگران با تجربه و پزشکانی که در مدیریت جراحی عمل جراحی و غیر عملیاتی آسیب نخاعی دیده می شود، ارائه می دهد.

Dieses Buch hilft Ihnen, sich auf die Kerninformationen zu konzentrieren, Ihre Arbeit besser zu verstehen und zu erledigen und Ihnen weitere empfohlene Nachschlagewerke zu liefern, die Ihnen in Ihrer Praxis helfen. - BIZINDIEN

Weltbekannte Experten informieren über die neuesten Entwicklungen in der translationalen Forschung sowie über chirurgische und nichtchirurgische Strategien zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen

Rückenmarksverletzung (SCI) ist eine verheerende, klinisch herausfordernde Verletzung, die zu unterschiedlich starken neurologischen Funktionsstörungen und Lähmungen führt. Die zugrundeliegenden biologischen Mechanismen hemmen oder fördern neues Wachstum im Rückenmark. Forscher haben wichtige Entdeckungen darüber gemacht, wie Nervenzellen und ihre Axone im zentralen Nervensystem wachsen und warum sie sich nach SCI nicht regenerieren. Trotz stetiger Fortschritte ist es nach wie vor dringend erforderlich, Probleme im Bereich der akuten Behandlung wie z. B. frühzeitige Dekompression und den Einsatz von Biologika sowie mögliche Lösungen für die Regeneration anzugehen.

Der 7. Band der AOSpine Masters-Reihe, der von renommierten Experten auf dem sich ständig weiterentwickelnden Gebiet der SCI-Forschung und klinischen Praxis verfasst wurde, ist ein hochmodernes Kompendium zu den neuesten Erkenntnissen der SCI-Diagnostik, Wirbelsäulenchirurgie und langfristig Management. Jedes Kapitel enthält Perlen von führenden Wirbelsäulenspezialisten aus dem Forschungslabor und jahrelange praktische Erfahrung bei der Behandlung von SCI-Patienten im Notfall und auf lange Sicht.

Hauptmerkmale:

Pathobiologie, Beurteilung und diagnostische Überlegungen

Die Verwendung von Biomarkern als Prädiktoren für die funktionelle Erholung

Chirurgische und nicht-chirurgische Eingriffe für traumatische SCI

Die Rolle von neuralen Stammzellen und Biologika bei der Reparatur von Rückenmark

Funktionelle und epidurale Stimulation und Gehirn-Computer-Schnittstellen

Die AOSpine Masters-Reihe, eine Publikation von Thieme und der AOSpine Foundation, befasst sich mit aktuellen klinischen Fragen internationaler Master, die ihre Expertise in den Kernbereichen des Feldes teilen. Das Ziel der Reihe ist es, zu einem sich entwickelnden, dynamischen Modell des evidenzbasierten Ansatzes in der Wirbelsäulenversorgung beizutragen.

Dieses grundlegende Lehrbuch liefert unschätzbare Erkenntnisse für Wirbelsäulenchirurgen, Rückenmarksverletzte, Kliniker und Forscher und Auszubildende, von translationalen Forschern bis hin zu erfahrenen Forschern und Klinikern, die in der operativen und nicht-operativen Behandlung von Rückenmarksverletzungen erfahren sind.

यह पुस्तक आपको मुख्य जानकारी पर अपना ध्यान केंद्रित करने, अपना काम समझने और बेहतर करने में मदद करता है, साथ ही आपको अपने अभ्यास में सहायता करने के लिए अन्य अनुशंसित संदर्भ कार्य प्रदान करता है। - BIZINDIA

विश्व-प्रसिद्ध विशेषज्ञ रीढ़ की हड्डी की चोट के इलाज के लिए ट्रांसजेलेशन अनुसंधान के साथ-साथ शल्यचिकित्सा और नॉनसोर्स्गिकल रणनीतियों में नवीनतम अपडेट साझा करते हैं

रीढ़ की हड्डी की चोट (एससीआई) एक विनाशकारी, नैदानिक ​​रूप से चुनौतीपूर्ण चोट है, जो न्यूरोलॉजिकल फ़ंक्शन कमजोरी और पक्षाघात के विभिन्न डिग्री के लिए अग्रणी है। अंतर्निहित जैविक तंत्र या तो स्पाइनल कॉर्ड में नए विकास को रोकते हैं या बढ़ावा देते हैं। शोधकर्ताओं ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स और उनके एक्सॉन के विकास के बारे में महत्वपूर्ण खोजों को बनाते हुए किया है और वे एससीआई के बाद पुनर्जन्म करने में असफल क्यों हैं। यद्यपि प्रगति स्थिर रही है, तीव्र प्रबंधन में समस्याओं का समाधान करने की एक तत्काल जरूरत होती है जैसे कि शुरुआती डीकंप्रेसन और जैविक विज्ञान का उपयोग, साथ ही उत्थान के संभावित समाधान भी।

एससीआई अनुसंधान और नैदानिक ​​अभ्यास के कभी-विकसित क्षेत्र में प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा लिखित, एओस्पिन मास्टर्स सीरीज़ में 7 वां मात्रा एससीआई निदान, रीढ़ की हड्डी के हस्तक्षेप और दीर्घकालिक में नवीनतम अत्याधुनिक संग्रह है प्रबंधन। प्रत्येक अध्याय में अनुसंधान प्रयोगशाला से जुड़ी प्रमुख रीढ़ विशेषज्ञों से मोती और हाथी अनुभव के वर्षों में एससीआई रोगियों के इलाज के लिए आपातकालीन सेटिंग और दीर्घकालिक में मोती शामिल हैं।

प्रमुख विशेषताऐं:

पैथबायोलॉजी, मूल्यांकन, और नैदानिक ​​विचार

कार्यात्मक वसूली के भविष्यवाणियों के रूप में बायोमार्कर का उपयोग

एसोसिएशन के लिए दर्दनाक एससीआई के लिए सर्जिकल और नॉनसर्जिकल हस्तक्षेप

रीढ़ की हड्डी की मरम्मत में तंत्रिका स्टेम कोशिकाओं और जीवविज्ञान की भूमिका

कार्यात्मक और एपीड्यूरल उत्तेजना और मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफेस

एओस्पिन मास्टर्स सीरीज़, थैमी और एओस्पिन फाउंडेशन का एक प्रकाशन, वर्तमान नैदानिक ​​मुद्दों को संबोधित करता है जो अंतरराष्ट्रीय आकाओं को क्षेत्र में मुख्य क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता साझा करने की सुविधा देता है। श्रृंखला का लक्ष्य रीढ़ की देखभाल के लिए साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण के एक विकसित, गतिशील मॉडल में योगदान करना है।

यह आवश्यक पाठ्यपुस्तक रीढ़ की हड्डी की चोट के ऑपरेटिव और गैर-ऑपरेटिव प्रबंधन में अनुभवी शोधकर्ताओं और चिकित्सकों से अनुभवी शोधकर्ताओं के लिए रीढ़ की हड्डी की चोट चिकित्सकों और शोधकर्ताओं और प्रशिक्षुओं के रीढ़ की हड्डी की चोट के चिकित्सकों और अनूठे अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।.

本书可帮助您将注意力集中在核心信息上,更好地理解和更好地完成工作,并为您提供其他推荐的参考资料,以帮助您实践。 - 比西迪亚

世界知名专家分享了最新的翻译研究更新以及治疗脊髓损伤的手术和非外科手术策略

脊髓损伤(SCI)是一种破坏性的,临床上具有挑战性的损伤,导致不同程度的神经功能损伤和瘫痪。潜在的生物学机制抑制或促进脊髓新生长。研究人员已经对神经元及其轴突如何在中枢神经系统中生长以及为什么它们在SCI后不能再生方面做出重要发现。虽然进展稳定,但急需解决诸如早期减压和生物制剂使用等急性管理问题以及可能的再生解决方案。

由不断发展的SCI研究和临床实践领域的知名专家撰写,AOSpine大师系列的第7卷是最新的SCI诊断,脊柱外科介入和长期的最新概要管理。每章包含来自研究实验室的主要脊柱专家的珍珠,以及多年在急诊和长期治疗脊髓损伤患者的实践经验。

主要特征:

病理学,评估和诊断考虑

使用生物标志物作为功能恢复的预测指标

外伤性SCI的外科和非外科手术干预

神经干细胞和生物制剂在脊髓修复中的作用

功能和硬膜外刺激和脑机接口

AOSpine Masters系列是Thieme和AOSpine基金会的共同出版物,旨在解决目前临床问题,国际大师在该领域的核心领域分享他们的专业知识。该系列的目标是为脊柱保健循证动态模型的发展做出贡献。

这本重要的教科书为脊柱外科医生,脊髓损伤临床医生和研究人员以及受训者,从转化研究人员到经验丰富的脊髓损伤手术和非手术治疗经验丰富的研究人员和临床医生提供了宝贵的见解。