رباتی برای غذا دادن به افراد دارای ناتوانی جسمی

مدت زمان: 32 ثانیه