Here you will find all types of medical and non-medical books

۷ مطلب با موضوع «Respiratory» ثبت شده است

Clinical Tuberculosis: Diagnosis and Treatment

Clinical Tuberculosis: Diagnosis and Treatment

Эта книга была написана с целью определения практического подхода к каждому аспекту туберкулеза. Всего в книге 50 глав. Главы практически охватывают все аспекты туберкулеза, начиная от эпидемиологии, различного представления туберкулеза, диагностики и практического подхода к лечению легочного, а также общего внелегочного туберкулеза, включая hiv и tb. Он также охватывает практический подход к лекарственным средствам, включая туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью. Главы также включают профилактику туберкулеза и контроль tb в Индии. Подчеркивается фармакокинетика противотуберкулезных препаратов, используемых в новых и повторных случаях туберкулеза, включая их дозы, режимы, побочные эффекты. Также были включены специальные главы по тематическому подходу к лечению туберкулеза в особой ситуации и mdr-tb. Также включены главы о tb у детей, tb в пожилом возрасте, непунковые микобактерии и инфекционный контроль в tb. Главы были написаны на фоне текущей литературы и практического опыта, накопленного в повседневной работе с разными пациентами, страдающими туберкулезом. Включены до 2013 года, что позволило всем главам найти ссылки на последние ссылки.

Este libro fue escrito con el objetivo de definir un enfoque práctico para cada aspecto de la tuberculosis. En total hay 50 capítulos en el libro. Los capítulos cubren prácticamente todos los aspectos de la tuberculosis que van desde la epidemiología, la presentación variada de la tuberculosis, el diagnóstico y el enfoque práctico para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar común, incluido el VIH y la TB. También cubre el abordaje práctico de la resistencia a los medicamentos, incluida la tuberculosis multirresistente y la tuberculosis resistente a los medicamentos. Los capítulos también incluyen la prevención de la tuberculosis y el control de la tuberculosis en la India. Se destaca la farmacocinética de la antituberculosis utilizada en casos nuevos y retratados de tuberculosis, incluidas sus dosis, regímenes y efectos adversos. También se han incluido capítulos especiales sobre el enfoque basado en casos para el tratamiento de la tuberculosis en situaciones especiales y mdr-tb. También se incluyen los capítulos sobre TB en niños, TB en personas mayores, micobacterias no tuberculosas y control de infección en TB. Los capítulos se han escrito sobre la base de la literatura actual y la experiencia práctica adquirida en el trato diario con diferentes pacientes que padecen tuberculosis. Los avances hasta 2013 se han incluido haciendo que todos los capítulos estén bien referenciados con las últimas referencias.

编写本书的目的是确定结核病各方面的实用方法。本书共有50章。章节实际上涵盖了结核病的所有方面,包括流行病学,结核病的不同表现,诊断和治疗肺部以及常见的肺外结核(包括HIV和tb)的实用方法。它还包括耐药的实用方法,包括耐多药结核病和广泛耐药结核病。章节还包括预防印度的结核病和控制。结核病新发和再治疗病例中使用的抗结核药物动力学包括其剂量,方案,副作用。还列入了关于特殊情况和mdr-tb治疗结核病的基于病例的方法的特别章节。还包括儿童tb,老年人tb,非结核分枝杆菌和tb感染控制的章节。章节的编写背景是当前文献和日常处理不同患结核病患者的实践经验。已经包括了截至2013年的进展,使所有章节都参考了最新的参考文献。

Questo libro è stato scritto con l'obiettivo di definire un approccio pratico a ogni aspetto della tubercolosi. In totale ci sono 50 capitoli nel libro. I capitoli coprono praticamente tutti gli aspetti della tubercolosi che vanno dall'epidemiologia alla presentazione di tubercolosi, diagnosi e approccio pratico al trattamento della tubercolosi polmonare e extrapolmonare, compresi hiv e tb. Copre anche l'approccio pratico alla resistenza ai farmaci compresa la tubercolosi multiresistente e la tubercolosi estensivamente resistente ai farmaci. I capitoli comprendono anche la prevenzione della tubercolosi e il controllo del tb in India. Viene evidenziata la farmacocinetica dell'antitubercolosi utilizzata nei casi di tubercolosi nuovi e di ritrattamento, comprese le dosi, i regimi, gli effetti avversi. Sono stati inclusi anche capitoli speciali sull'approccio basato sul caso al trattamento della tubercolosi in situazioni speciali e mdr-tb. Sono inclusi anche i capitoli su tb nei bambini, tb nei micobatteri anziani e non tubercolari e il controllo delle infezioni in tb. I capitoli sono stati scritti sullo sfondo della letteratura corrente e dell'esperienza pratica acquisita nel trattare quotidianamente i diversi pazienti affetti da tubercolosi. Sono stati inclusi i progressi fino al 2013, facendo riferimento a tutti i capitoli con gli ultimi riferimenti.

Bu kitab vərəmin hər aspektinə praktiki yanaşmanın müəyyən edilməsi məqsədi ilə yazılmışdır. Kitabda cəmi 50 fəsildən ibarətdir. Fəsillər epidemioloji, tüberkülozun müxtəlif göstəriciləri, diaqnoz və pulmonar müalicəyə praktik yanaşma, həmçinin hiv və TB olmaqla ümumi ekstrapulmoner tüberküloza qədər olan vərəmin bütün aspektlərini praktiki olaraq əhatə edir. Çox ilaçlara qarşı davamlı vərəm və dərmanlara davamlı tüberküloz da daxil olmaqla dərmana davamlı olana tətbiqli yanaşma da daxildir. Fəsillər həmçinin Hindistanda törəmə və tb nəzarətinin qarşısının alınmasını da əhatə edir. Vərəmə qarşı yeni və təkrarlanma hallarında istifadə olunan antitüberkülozun farmakokinetikası onların dozaları, rejimi, mənfi təsiri də daxil olmaqla vurğulanır. Xüsusi vəziyyətdə vərəm xəstəliyinə müdaxiləyə əsaslanan yanaşma yanaşması və mdr-tb-də xüsusi fəsillər də daxil edilmişdir. Uşaqlarda tb-lər, yaşlılarda tb, tüberküloz olmayan mikobakteriyalar və tb-də infeksiyaya nəzarət də daxildir. Mövcud ədəbiyyatın fonunda və vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkən müxtəlif xəstələrlə gündəmə gələn təcrübə təcrübələrinin fonları yazılmışdır. 2013-cü ilədək irəliləyişlər son istinadlar ilə əlaqəli bütün fəsillərə daxil edilməklə daxil edilmişdir.

Este livro foi escrito com o objetivo de definir uma abordagem prática para todos os aspectos da tuberculose. No total, existem 50 capítulos no livro. Os capítulos cobrem praticamente todos os aspectos da tuberculose, desde epidemiologia, apresentação variável da tuberculose, diagnóstico e abordagem prática ao tratamento da tuberculose extrapulmonar pulmonar e comum, incluindo o hiv e o tb. Abrange também a abordagem prática para a resistência aos medicamentos, incluindo a tuberculose multirresistente e a tuberculose extensivamente resistente aos medicamentos. Os capítulos também incluem prevenção da tuberculose e controle na índia. A farmacocinética da tuberculose utilizada em casos novos e de retratamento da tuberculose, incluindo suas doses, esquemas e efeitos adversos, é destacada. Capítulos especiais sobre abordagem baseada em casos para o tratamento da tuberculose em situação especial e mdr-tb também foram incluídos. Capítulos em tb em crianças, em micobactérias não tuberculosas, idosas e controle de infecção em tb também estão incluídos. Os capítulos foram escritos no contexto da literatura atual e da experiência prática adquirida no dia-a-dia com diferentes pacientes que sofrem de tuberculose. Avanços até 2013 foram incluídos fazendo todos os capítulos bem referenciados com as referências mais recentes.

Ця книга була написана з метою визначення практичного підходу до кожного аспекту туберкульозу. Всього в книзі є 50 розділів. Розділи практично охоплюють всі аспекти туберкульозу, починаючи від епідеміології, різного виду туберкульозу, діагностики та практичного підходу до лікування легеневого та звичайного позалегеневого туберкульозу, включаючи хів і тб. Він також охоплює практичний підхід до стійкості до лікарських засобів, включаючи туберкульоз, що стримує багатокомпонентну лікарську залежність та туберкульоз з великою кількістю ліків. Розділи також включають запобігання захворюванню на туберкульоз та тб у Індії. Висвітлено фармакокінетику протитуберкульозного лікування, що застосовується у нових та повторних випадках захворювання на туберкульоз, включаючи їхні дози, схеми лікування, побічні ефекти. Також було включено спеціальні розділи з підказів щодо лікування туберкульозу в особливих ситуаціях та mdr-tb. Включені також розділи на тб у дітей, тб у людей похилого віку, нетуберкульозних мікобактерій та контроль інфекції в тб. Розділи написані на тлі нинішньої літератури та практичного досвіду, отриманого від щоденного спілкування з різними пацієнтами, що страждають на туберкульоз. Успіхи на період до 2013 року були включені, з урахуванням всіх наведених розділів з останніми посиланнями.

यह पुस्तक तपेदिक के हर पहलू के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण को परिभाषित करने के उद्देश्य से लिखी गई थी। कुल मिलाकर पुस्तक में 50 अध्याय हैं। अध्याय व्यावहारिक रूप से महामारी विज्ञान से लेकर तपेदिक के सभी पहलुओं को कवर करते हैं, तपेदिक के उपचार के लिए तपेदिक, निदान और व्यावहारिक दृष्टिकोण की विभिन्न प्रस्तुति के साथ-साथ एचआईवी और टीबी समेत सामान्य एक्स्ट्राप्लेमोनरी तपेदिक। यह मल्टीड्रू प्रतिरोधी तपेदिक और व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी तपेदिक सहित दवा प्रतिरोधी के व्यावहारिक दृष्टिकोण को भी शामिल करता है। अध्यायों में भारत में तपेदिक और टीबी नियंत्रण की रोकथाम भी शामिल है। एंटीटाइबर्युलोसिस के फार्माकोकेनेटिक्स का प्रयोग तपेदिक के नए और पीछे हटने के मामलों में किया जाता है जिसमें उनकी खुराक, रेजिमेंट, प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं। विशेष स्थिति में तपेदिक के उपचार के लिए केस-आधारित दृष्टिकोण पर विशेष अध्याय और एमडीआर-टीबी भी शामिल किए गए हैं। बच्चों में टीबी पर अध्याय, बुजुर्गों में टीबी, नॉनबेबर्यूक्लियस माइकोबैक्टेरिया और टीबी में संक्रमण नियंत्रण भी शामिल हैं। अध्यायों को वर्तमान साहित्य की पृष्ठभूमि में लिखा गया है और तपेदिक से पीड़ित विभिन्न रोगियों से निपटने के लिए दिन-प्रति-दिन से प्राप्त व्यावहारिक अनुभव। 2013 तक के अग्रिमों को सभी अध्यायों को नवीनतम संदर्भों के साथ संदर्भित करने में शामिल किया गया है।.

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να ορίσει μια πρακτική προσέγγιση σε κάθε πτυχή της φυματίωσης. Συνολικά υπάρχουν 50 κεφάλαια στο βιβλίο. Τα κεφάλαια καλύπτουν ουσιαστικά όλες τις πτυχές της φυματίωσης, που κυμαίνονται από την επιδημιολογία, την ποικίλη παρουσίαση της φυματίωσης, τη διάγνωση και την πρακτική προσέγγιση για τη θεραπεία της πνευμονικής καθώς και της κοινής εξωπνευμονικής φυματίωσης, συμπεριλαμβανομένων των HIV και tb. Καλύπτει επίσης την πρακτική προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα στα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της φυματίωσης ανθεκτικής σε πολλαπλά φάρμακα και της φυματίωσης ανθεκτικής σε φάρμακα. Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν επίσης την πρόληψη της φυματίωσης και του ελέγχου της φυματίωσης στην Ινδία. Η φαρμακοκινητική της αντι-φυματίωσης που χρησιμοποιείται σε νέες και επανακατεργασμένες περιπτώσεις φυματίωσης, συμπεριλαμβανομένων των δόσεων, των σκευασμάτων, των ανεπιθύμητων ενεργειών, επισημαίνεται. Συγκεκριμένα, έχουν συμπεριληφθεί και ειδικά κεφάλαια σχετικά με την προσέγγιση βάσει περιπτώσεων για τη θεραπεία της φυματίωσης σε ειδική κατάσταση και το mdr-tb. Περιλαμβάνονται επίσης τα κεφάλαια σχετικά με τη φυματίωση στα παιδιά, τον πληθυσμό των ηλικιωμένων, τα μη φυματίωση μυκοβακτηρίδια και τον έλεγχο της λοίμωξης στο tb. Τα κεφάλαια έχουν γραφτεί στο παρασκήνιο της τρέχουσας βιβλιογραφίας και της πρακτικής εμπειρίας που αποκτάται από την καθημερινή αντιμετώπιση διαφόρων ασθενών που πάσχουν από φυματίωση. Οι προσδοκίες μέχρι το 2013 έχουν συμπεριληφθεί καθιστώντας όλα τα κεφάλαια καλώς αναφερόμενα στις πιο πρόσφατες αναφορές.

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในทุกด้านของวัณโรค ทั้งหมดมีอยู่ 50 บทในหนังสือ บทปฏิบัติครอบคลุมทุกด้านของวัณโรคตั้งแต่ระบาดวิทยาการนำเสนอวัณโรคการวินิจฉัยและวิธีปฏิบัติในการรักษาปอดและวัณโรคที่พบโดยทั่วไปรวมทั้ง hiv และ tb นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านยาเสพติดรวมทั้งวัณโรคดื้อยาหลายวัณโรคและวัณโรคที่ดื้อต่อยาอย่างกว้างขวาง บทนี้ยังรวมถึงการป้องกันวัณโรคและการควบคุมโรคในอินเดีย เภสัชจลนศาสตร์ของยาต้านวัณโรคที่ใช้ในกรณีใหม่และการรักษาใหม่ของวัณโรครวมทั้งปริมาณยาสูตรและอาการไม่พึงประสงค์จะได้รับการเน้น นอกจากนี้ยังมีบทพิเศษเกี่ยวกับวิธีการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในกรณีที่เป็นกรณีพิเศษและ mdr-tb บทที่ tb ในเด็ก, tb ในผู้สูงอายุ, mycobacteria nontuberculous และการควบคุมการติดเชื้อใน tb รวมอยู่ด้วย บทได้รับการเขียนขึ้นจากพื้นฐานของวรรณคดีปัจจุบันและประสบการณ์ในทางปฏิบัติที่ได้รับจากการปฏิบัติงานประจำวันกับผู้ป่วยที่เป็นโรควัณโรคที่แตกต่างกัน ความก้าวหน้าจนถึงปี 2013 รวมอยู่ด้วยทำให้ทุกบทมีการอ้างถึงข้อมูลอ้างอิงล่าสุดอย่างดี.

Hic liber scriptus ea quidem mente, definiens reddendam progredientem practicam appropinquant ad omnem tuberculosis. In totalis sunt capitula libri L. Caput fere omnia, vndique a tuberculosis facies epidemiology varianda expositio tuberculosis curatio et diagnosis et practicam appropinquant ad commune, sicut etiam pulmonis tuberculosis extrapulmonary inter TB et HIV. Sic etiam practical occulto aditu multidrug medicamento repugnant inter se extensiue medicamento repugnant tuberculosis et tuberculosis repugnant. Caput etiam cavendum ne existeret TB Mycobacterium tuberculosis imperium in India. De nova et retreatment Farmacocinética antituberculosis in casibus exceptis servis eorum tuberculosis gustatu, diaetam, sunt adversa effectus omnino fert. Peculiari capitula in causa, et accessus fundatur in speciali statu et mor-TB curatio tuberculosis sunt etiam includitur. Chapters on ii in filios, in tb, senes, et infectio imperium in TB Mycobacterium Nontuberculous parata instrumento continentur. CAPUT scripta sunt in background de current litterae ac rerum gerendarum experientia ex talibus aegris die-ut-die atque alia patiens a tuberculosis. Promovetur ad MMXIII inclusa sunt facit omnibus capitulis tam referenced in the latest .

Ta książka została napisana w celu zdefiniowania praktycznego podejścia do każdego aspektu gruźlicy. W sumie w książce jest 50 rozdziałów. Rozdziały praktycznie obejmują wszystkie aspekty gruźlicy, począwszy od epidemiologii, zmiennego wyglądu gruźlicy, diagnozy i praktycznego podejścia do leczenia płucnej, a także zwykłej pozapłucnej gruźlicy, w tym hiv i tb. Obejmuje również praktyczne podejście do lekooporności, w tym gruźlicy opornej na wiele leków i gruźlicy o dużej oporności na leki. Rozdziały obejmują również zapobieganie gruźlicy i kontrolę tb w Indiach. Podkreślono farmakokinetykę przeciwgruźliczej stosowanej w nowych i ponownym leczeniu gruźlicy, w tym jej dawki, schematy, działania niepożądane. Podano również specjalne rozdziały poświęcone przypadkowi leczenia gruźlicy w sytuacji szczególnej i mdr-tb. Rozważane są również rozdziały dotyczące tb u dzieci, tb u osób w starszym wieku, nieżółkotwórczych prątków i kontroli zakażeń w tb. Rozdziały zostały napisane na podstawie aktualnej literatury i praktycznych doświadczeń zdobytych podczas codziennych kontaktów z różnymi pacjentami cierpiącymi na gruźlicę. Postępy do 2013 r. Zostały uwzględnione, dzięki czemu wszystkie rozdziały zostały dobrze przywołane przy pomocy najnowszych referencji.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

Diagnostic Evaluation of the Respiratory System

 

عنوان اصلی : Diagnostic Evaluation of the Respiratory System 1st Edition
by Claudio, M.D., Ph.D. Sorino (Author), Nicola, M.D., Ph.D. Schichilone (Foreword)
نویسنده : Claudio
ناشر: Jaypee
موضوع : Respiratory
نوبت چاپ : ١
سال انتشار : ٢٠١٧
شابک : 9789386056009
زبان : انگلیسی
نوع جلد : hardcover
تعداد صفحات : ٤٤٦
وزن : ١,٢٤٠ گرم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

101 CASES IN RESPIRATORY MEDICINE

 

 •  101 CASES IN RESPIRATORY MEDICINE
 • Author : Sarkar
 • - Publisher: Jaypee
 • - Stock: 2-3 Days
 • - Product Code: کتاب
 • - Edition : 1
 • - Total Pages : 430
 • - Year : 2018
 • - ISBN13 : 9789352703111
 • - Cover : Softcover
 • - First Subject : کتاب پزشکی
 • استاندارد طلایی متون فارماکولوژی - به طور کامل به روز شده برای نشان دادن آخرین تحقیقات و پیشرفت

  گودمن و گیلمن: مبانی فارماکولوژیک درمانی، نسخه سیزدهم نشان دهنده ی سطح اقتدار و دقت در توصیف اقدامات و استفاده از عوامل درمانی در ارتباط با فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی است. تعادل دقیق گودمن و گیلمن از علوم پایه و کاربرد بالینی هزاران نفر از تمرینکنندگان و دانشآموزان را به درک دقیقی از داروهای ضروری برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری هدایت کرده است.

  نسخه سیزدهم شامل بیش از 500 تصویر رنگی است، با تعداد زیادی از چهره های جدید تأکید بر مکانیزم اقدامات دارویی. بیش از 30 همکلاسی جدید به این نسخه اضافه شده اند، در حالی که تمرکز بر اصول پایه ای کم است.

  این نسخه با محتوای جدید به موقع افزایش یافته است:

  • فصل های جدید شامل درمان فشار خون بالا ریه، ایمنی و التهاب، ایمونوگلوبولین ها و واکسن ها و درمان هپاتیت ویروسی

  • پوشش گسترده ای از بیماری های قلبی عروقی، با فصل های جداگانه ای بر روی ایسکمی قلب، فشار خون بالا و نارسایی قلبی

  • افزایش تاکید روی مسیرهای سیگنالینگ سلولی درگیر در اقدامات دارویی

  • خلاصه جداول در پایان هر فصل که مواد مخدر مورد بحث در آن فصل را به مقوله های مربوطه و جزئیات استفاده درمانی، فارماکولوژی بالینی و راهنمایی

  • مقدمه محتوای فصل در ابتدای هر فصل

  • جعبه های اختصاری در هر فصل به راحتی اختصارات موجود در آن فصل را شناسایی کنید

  بیش از یک کتاب درسی، گودمن و گیلمن یک قالب کاری برای تجویز موثر و عقلانی دارو در عمل روزمره است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

Practical Applications of Mechanical Ventilation 2nd Edition

 

عنوان اصلی :Practical Applications of Mechanical Ventilation 2nd Edition
by Shaila Shodhan Kamat (Author),‎ Muralidhar Kanchi (Foreword)
نویسنده : Kamat
ناشر: Jaypee
موضوع : Respiratory
نوبت چاپ : ٢
سال انتشار : ٢٠١٦
شابک : 9789351529040
زبان : انگلیسی
نوع جلد : softcover
تعداد صفحات : ٧٥٨
وزن : ١,٠٦٥ گرم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

Interstitial Lung Disease

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

Nunns Applied Respiratory Physiology

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

Harrisons Pulmonary And Critical Care Medicine

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰